Pojemnościowa Tomografia Komputerowa / Zastosowania / PTKMAP

PTKMAP

 Wykorzystanie Pojemnościowej Tomografii Komputerowej do monitorowania przepływu strumienia masy roślinnej dla potrzeb mapowania plonów.


Projekt finansowany przez NCBiR
program PBS-2
aaa

Celem praktycznym projektu jest adaptacja oraz poszerzenie metod zastosowania Pojemnościowej Tomografii Komputerowej do monitorowania przepływu strumienia masy roślinnej dla potrzeb mapowania plonów w rolnictwie precyzyjnym. Opracowana technologia oraz zdobyta wiedza pozwoli na opracowanie koncepcji wdrożenia systemu do istniejących maszyn rolniczych wykorzystywanych w produkcji użytków zielonych lub roślin wysokołodygowych bądź energetycznych. Chwilowy pomiar przemieszczania się masy roślinnej w maszynach rolniczych do zbioru ziemiopłodów ma szerokie zastosowanie do określenia jakościowego i ilościowego zbieranego plonu. Odniesienie doraźnej wartości plonu względem pozycji agregatu, umożliwia opracowanie wiarygodnych map plonowania roślin na powierzchni pola. Uzyskana w ten sposób wiedza stanowi podstawowy element dla rolnictwa precyzyjnego. Opracowana mapa plonu pozwala określić obszary, na których parametry glebowo-roślinne są takie same lub zbliżone do siebie. Na podstawie tych pomiarów oraz przy nałożeniu map glebowych można dostosować zabiegi agrotechniczne np. nawożenie do potrzeb roślin w określonym miejscu pola oraz osiągnąć maksymalne plony na obszarze całego pola pod względem ilościowym i jakości, w pełni wykorzystując potencjalne możliwości plonotwórcze gleby. Systemy precyzyjnego rolnictwa, odnoszące się do monitoringu planu, przystosowane są głównie do zbioru zbóż. Stosowane czujniki wydajności w kombajnach zbożowych nie znajdują bezpośredniego zastosowania w maszynach do zbioru zielonek, między innymi z uwagi na inne właściwości fizyczne obrabianego materiału i całkowicie odmienny sposób transportowania (rzutowo - pneumatyczny) obrabianego materiału, gdyż w analizie ruchu wykorzystuje się zarówno teorię rzutników, jak i transportu pneumatycznego cząstek. Całkowitym odmiennym podejściem zajmuje się Pojemnościowa Tomografia Komputerowa. Zaproponowana metoda do określenia przepływu strumienia masy w maszynach do zbioru materiałów roślinnych będzie opierać się na analizie zmian pojemności zbieranych z kilkunastu elektrod umieszczonych wokół obszaru badawczego. Zebrane dane pomiarowe pozwolą na dokonanie nie tylko rekonstrukcji zachodzących zmian wewnątrz elementu transportowego, ale dane te również pozwolą na określenie chwilowego, masowego przepływu masy. System Pojemnościowej Tomografii Komputerowej jest optymistycznym i nowoczesnym rozwiązaniem w skali światowej, jako bezinwazyjna metoda badania przepływu strumienia masy w maszynach do zbioru materiałów roślinnych.